January 2019January 1st at 4.00 pm
Ganesh Kumaresh - Violin
R Sankaranarayanan - Mridangam
Trichy S Krishnaswamy - Ghatam

Bharat Kalachar, Chennai
January 6th at 5.30 am
Ganesh Kumaresh - Violin
Anantha R Krishnan - Mridangam
Trichy S Krishnaswamy- Ghatam

Bharat Kalachar, Chennai
January 22nd at 8.00 pm
Ganesh Kumaresh - Violin
Haridwaramangalam A K Palanivel - Thavil
Jayachandra Rao - Mridangam

Thyagaraja Aradhanai, Thiruvaiyaru
January 25th
Ganesh Rajagopalan - Violin
Ustad Shujaat Khan - Sitar
Anantha R Krishnan - Mridangam

Xaviers Music Festival, Mumbai
January 31st at 6.30 pm
Ganesh Kumaresh - Violin
Yogesh Samshi - Tabla
Anantha R Krishnan - Mridangam

Samagana Sabha, Chowdiah Memorial Hall, Bengaluru