August 2018August 25th at 6.00 pm
Ganesh Kumaresh - Violin
Anantha R Krishnan - Mridangam
Trichy Krishnaswamy - Ghatam

Chembur Fine Arts, Mumbai
August 26th at 6.00 pm
Chatur Masya concert
Ganesh Kumaresh - Violin
Sankaranarayanan Ramani - Mridangam
Trichy Krishnaswamy - Ghatam

Chembur Fine Arts, Mumbai